Algemene Voorwaarden

Inschrijving:

Inschrijving vindt plaats door middel van het online inschrijfformulier op de website, of door het invullen van het inschrijfformulier dat tijdens openingstijden is af te halen op het atelier.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze houden onder meer in dat u zich verplicht het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en er wordt rekening gehouden met de op het inschrijfformulier vermelde voorkeuren.

Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist.

 

Lidmaatschap:

Onder leden wordt verstaan personen die bij de start van het cursusjaar inschrijven voor drie cursusblokken. (Herfst, Winter en Voorjaar)

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

 

Cursisten:

Cursisten zijn die personen die zich bij de start van het cursusjaar, of gedurende het cursusjaar voor één of twee cursusblokken inschrijven.

 

Proeflessen:

Belangstellenden kunnen eenmalig gebruik maken van een gratis proefles. Na deze proefles kunt u als cursist een cursusblok, mits daar plaats is, vervolgen tegen het daarvoor geldende tarief. Lesgeld zal naar rato van de afgenomen lessen worden berekend.

 

Annulering

Bij (eerste) inschrijving via de website kunt u gebruik maken van het wettelijke 14 dagen herroepingsrecht. Binnen deze periode kunt u zich schriftelijk of per e-mail of via het contactformulier op de website afmelden.

Na deze periode bent u gehouden aan het voldoen van het cursusgeld.

 

Wijze van betaling

Het verschuldigde lidmaatschapsgeld c.q. de cursusbijdrage dient uiterlijk binnen 14 dagen na het versturen van de factuur te worden voldaan op rekeningnr. NL98 INGB 0000 7685 33 ten name van Atelier de Kromme Mijdrecht.

 

Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijft u cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Restitutie van het resterende cursusgeld vindt uitsluitend plaats indien er na ontvangst van uw verzoek hiertoe welwillend door het bestuur over besloten is. U kunt hierbij denken aan dringende medische noodzaak, verhuizing of een andere naar oordeel van het bestuur geldige reden.

Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk, of per e-mail te worden ingediend via de ledenadministratie. Als de uitschrijving geaccepteerd is, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening van € 25,00 administratiekosten.

 

Annulering van een cursus

Atelier de Kromme Mijdrecht behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld.

 

Opzegging

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 augustus schriftelijk of per e-mail of via het contactformulier aan de ledenadministratie kenbaar te maken. Opzegging na deze datum gaat eerst in per 1 augustus van het komende cursusjaar.

 

Wijzigingen in de programmering

Atelier de Kromme Mijdrecht heeft het recht om:
– door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
– andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.

 

Verhindering van de docent

Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet dan wordt een restitutie aangeboden. Er wordt terugbetaald vanaf een bedrag van € 25,00.

 

Verhindering van de cursist

Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Atelier de Kromme Mijdrecht graag tijdig bericht. Atelier de Kromme Mijdrecht kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

 

Lengte cursusjaar

Atelier de Kromme Mijdrecht volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs.

Wanneer u in de loop van het seizoen start, wordt het aantal lessen naar rato berekend.

 

Korte cursussen en workshops

Atelier de Kromme Mijdrecht organiseert per jaar ook kortlopende activiteiten, zoals een korte cursus van een aantal bijeenkomsten, een workshop, een lezing of een excursie.

Inschrijving en voorwaarden korte cursus en workshops
U schrijft zich in voor de gehele activiteit. Tot een week voor aanvang van de activiteit kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het gehele cursusgeld verschuldigd, ook als u besluit voortijdig met de activiteit te stoppen.

 

Gebruik foto- en filmmateriaal

Atelier de Kromme Mijdrecht laat regelmatig foto’s en/of films maken van cursussen. Deze foto’s en/of films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van het Atelier de Kromme Mijdrecht.  Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke bij de fotograaf/filmer aangeven. Atelier de Kromme Mijdrecht zal zich dan inspannen publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 

Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de leden en cursisten en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze docenten gegeven instructies.

Aan het einde van het cursusjaar dienen alle werken uit het atelier te worden meegenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor achtergelaten werken af te voeren.

 

 

Atelier de Kromme Mijdrecht

Mei 2018