Algemene Voorwaarden


Inschrijving

Inschrijving vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website, zie knop ‘inschrijven’ en daaronder ‘aanmelden’. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze houden onder meer in dat je verplicht bent het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Per seizoen bieden we 3 blokken van 10 lessen aan met minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers. Als je na de start van een blok instroomt dan wordt het lesgeld naar rato berekend. Voor inschrijving van jeugd tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist.


Leden

Onder ‘leden’ verstaan we personen die bij de start van een cursusjaar inschrijven voor de 3 cursusblokken (herfst, winter en voorjaar). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Leden betalen minder dan cursisten, zie https://atelierdekrommemijdrecht.nl/tarieven.


Cursisten

Cursisten zijn deelnemers die zich bij de start van het cursusjaar, of gedurende het cursusjaar per cursusblok inschrijven. Lidmaatschap van cursisten wordt niet automatisch verlengd.


Proefles

Belangstellenden kunnen eenmalig gebruik maken van een gratis proefles. Na deze proefles kun je als cursist een cursusblok vervolgen tegen het daarvoor geldende tarief. Het lesgeld zal naar rato worden berekend.


Annulering

Bij (eerste) inschrijving via de website kun je gebruik maken van het wettelijke 14 dagen herroepingsrecht. Binnen deze periode kun je schriftelijk of per e-mail of via het contactformulier op de website afmelden. Na deze periode ben je gehouden aan het voldoen van het cursusgeld.

 

Wijze van betalen
Het verschuldigde lidmaatschapsgeld dient uiterlijk binnen 14 dagen na het versturen van de factuur cq mail te worden voldaan op rekeningnummer NL59 RABO 0123 3565 12 ten name van Atelier de Kromme Mijdrecht onder vermelding van je naam en dagdeel. Je kunt ook de mail met betalingslink van de penningmeester afwachten. 


Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijf je het cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Restitutie van resterend cursusgeld vindt uitsluitend plaats indien je hiertoe schriftelijk verzoek doet en het bestuur welwillend besluit, bijvoorbeeld bij dringende medische noodzaak.

Als de uitschrijving geaccepteerd is, ontvang je hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening van € 25,00 voor reeds gemaakte kosten zoals bv de vergoeding voor de docent, huur en materialen. 


Annulering door AKM

Atelier de Kromme Mijdrecht behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld (minder dan minimaal 7 deelnemers). Uiteraard proberen we samen een ander passend dagdeel te vinden.


Kleine groepen regeling
Minimaal 7 deelnemers per dagdeel zijn nodig om rond te komen ten aanzien van de kosten voor huur, docentenvergoedingen, materialen etc. Vanaf seizoen 2023-2024 willen we eens proberen of het met 5 of 6 deelnemers qua opbrengst en kosten toch ‘dekkend’ kan blijven.
Als er bij aanvang 5
deelnemers zijn, ga je 4 lessen zonder docent zelfstandig werken aan een opdracht of door met het werk waarmee je bezig bent. De les erna bespreken en door als vanouds. Samen wordt bepaald welke lessen zelfstandig zijn.
Bij 6 deelnemers ga je 2 lessen zonder docent zelfstandig werken. 

Op deze manier kan de kleine groep door, je betaalt wel het 10-lessen tarief maar krijgt veel aandacht, beter dan stoppen dachten wij.
Voor aanvang van het aanstaande blok zullen we de deelnemers informeren. 


Opzegging voor 1 augustus

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit vóór 1 augustus schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te maken.


Wijziging in de programmering

Atelier de Kromme Mijdrecht heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en andere docenten in te schakelen dan in het programma staan vermeld.


Verhindering docent

Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Bij ieder blok is hiervoor een extra reservedag ingepland. Lukt dat niet dan wordt een restitutie aangeboden. Er wordt terugbetaald vanaf een bedrag van € 25,00.


Verhindering lid/cursist

Bij verhindering van lid of cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt de docent graag tijdig bericht. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden, niet op het eigen dagdeel noch op een ander dagdeel.


Lengte cursusjaar

Atelier de Kromme Mijdrecht volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling voor het voortgezet onderwijs. Wanneer je in de loop van het seizoen start, wordt het aantal lessen naar rato berekend.

 

Workshops
Atelier de Kromme Mijdrecht organiseert ook kortlopende activiteiten, zoals workshops van 1 tot 3 lessen, een lezing, een excursie of de jaarlijkse kunstreis. Je schrijft in voor de gehele activiteit. Tot een week voor aanvang van de activiteit kun je kosteloos annuleren, daarna ben je het gehele cursusgeld verschuldigd, ook als je besluit voortijdig met de activiteit te stoppen.


Foto- en filmmateriaal

Af en toe worden er foto’s of films gemaakt van cursussen of andere activiteiten, voor publiciteitsdoeleinden van het Atelier de Kromme Mijdrecht. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Deelnemers die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke bij de fotograaf/filmer aangeven. Atelier de Kromme Mijdrecht zal zich inspannen publicatie van dit materiaal te voorkomen.


Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de leden en cursisten en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze docenten gegeven instructies.


Werkstukken in het atelier

Aan het einde van het cursusjaar dienen alle werken uit het atelier te worden meegenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor achtergelaten werken af te voeren.

 

Privacy voorwaarden

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Atelier de Kromme Mijdrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AKM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd zijn
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Atelier de Kromme Mijdrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit schriftelijk via het bestuur. Je persoonsgegevens worden door AKM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan door AKM te organiseren activiteiten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van presentielijsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Geboortedatum van jeugdleden

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij bv naam, e-mailadres, en telefoonnummer doorgeven aan docenten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Atelier de Kromme Mijdrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Atelier de Kromme Mijdrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb e het recht om de gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Atelier de Kromme Mijdrecht

November 2023